Obchodní podmínky společnosti PROFARO

sídlem: Vančurova 1081, 431 11, Jirkov
IČ 05646928

Pro prodej a nákup zboží a poskytování služeb prostředníctvím webových stránek společnosti umístěné na internetové stránce: www.profaro.cz.

PROFARO s.r.o. je společnost, která umožňuje mezi výhradně uživateli nakupovat a prodávat použité či nové zboží prostřednictvím webové stránky – www.profaro.cz.

SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI

S těmito Obchodními podmínkami souhlasí uživatelé a procházející jejich užíváním bez jakýchkoliv výhrad a připomínek.

Webové stránky a služby společnosti PROFARO jsou poskytovány uživatelům v souladu s těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“). Pro účely těchto Obchodních podmínek se uživateli rozumí jakákoliv osoba, která používá naše webové stránky, nebo její službu jakýmkoliv způsobem a to i včetně osob, které procházejí webové stránky včetně jejího obsahu a kteří reagující na jakoukoliv reklamu umístěnou na našich webových stránkách. Uživatelé, či pouze procházející naše webové stránky bezpodmínečně souhlasí se všemi body upravující tyto Obchodní podmínky. Uživatelé bezvýhradně souhlasí s tím, že budou používat tuto službu podle platných pokynů a pravidel, které se však v průběhu činnosti mohou měnit, nebo aktualizovat. Uživatelé tím berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že ponesou zodpovědnost za obsah inzerovaného zboží. Souhlasí s podmínkami, které upravuje etický kodex níže uvedený. Pokud nebudou uživatelé souhlasit s uvedenými podmínkami, musí přerušit používání webových stránek společnosti PROFARO. Obchodní podmínky společností PROFARO se mohou měnit kdykoliv, jakkoliv a dle svého vlastního uvážení. Společnost rovněž nenese žádnou zodpovědnost za neuskutečněný obchod, nebo níže popsané skutečnosti, které by mohli mezi uživateli a organizacemi nastat, kteří službu, či webovou stránku společnosti PROFARO využívají, nebo mají zájem službu využít.

POPIS SLUŽBY A OBSAHOVÝCH ZÁSAD

Společnost PROFARO poskytuje službu bezplatné inzerce a dalších doplňkových služeb, které umožňují uživatelům na webových stránkách společnosti (www.profaro.cz), v souladu s uvedenými Obchodními podmínkami poptávat, nabízet, prodávat, nebo kupovat výrobky a služby.

Všichni uživatelé včetně procházejících souhlasí bez výhrad s tím, že společnost PROFARO není zodpovědná za obsah, poškození, nebo ztrátu, která by mohla vzniknout v důsledku používání našich webových stránek, včetně použití uveřejněných e-mailů a dalších komunikací. Všichni uživatelé souhlasí s tím, že nesou sami zodpovědnost za použití jakéhokoliv obsahu a uvědomují si veškerá svá rizika s tímto spojená.

Společnost PROFARO není povinna před zveřejněním obsahu či služby tento obsah schvalovat, nebo třídit a výslovně se zříká veškeré zodpovědnosti v souvislosti se zveřejněným uživatelským obsahem. Na webových stránkách společnosti PROFARO není dovoleno porušování autorských, nebo duševních práv a tato společnost může dle svého uvážení odstranit veškerý obsah, která tato práva porušují.

Společnost PROFARO si též vyhrazuje právo na ukončení přístupu uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva, duševní práva, nebo Obchodní podmínky společnosti. Dále si společnost PROFARO vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení rozhodnout, zda je takovýto obsah vhodný a je v souladu s uvedenými Obchodními podmínkami. Společnost PROFARO má rovněž právo jakýkoliv obsah bez předchozího upozornění odmítnout, odstranit, nebo přesunout. Tyto důvody nemusí žádnému z uživatelů sdělovat ani odůvodňovat.

Společnost PROFARO neodpovídá za nabídky, příspěvky, reklamy, komentáře, soubory, fotky, videa, obrázky, zprávy mezi uživateli, informace o firmách, informace o fyzických osobách, adresářové informace, nebo jakékoliv jiné komunikace včetně elektronické, či e-mailové uvedené na webových stránkách společnosti, nebo webových stránkách třetích stran. Uživatelé, kteří využívají webové stránky společnosti PROFARO, nesmí odkazovat na stránky třetích stran. Společnost PROFARO se výslovně zříká zodpovědnosti k těmto odkazům. Uživatelé s tímto bezpodmínečně souhlasí a nesou tak zodpovědnost za právní důsledky, které jsou s těmito aktivitami spojené.

Společnost PROFARO však na svých webových stránkách sama může umisťovat odkazy, nebo reklamy na jiné webové stránky třetích stran (dále jen „Webové stránky třetích stran“), které nemusí výhradně souviset s aktivitami společnosti PROFARO.

Společnost PROFARO má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny Obchodních podmínek zveřejněním jejich upravené verze. Uživatelé jsou zodpovědní za pravidelné sledování veškerých provedených změn. Pokud uživatelé budou po provedení změn i nadále používat či procházet služby a webové stránky společnosti PROFARO, souhlasí s tím a má se za to, že veškeré změny přijali. Pokud uživatelé se změnami nebudou souhlasit, nesmí stránky společnosti PROFARO používat.

ETICKÝ KODEX

  • Každý uživatel, který prochází, užívá či jinak čte obsah či službu na webových stránkách společnosti PROFARO souhlasí s tím, že bude dodržovat zásady slušného chování, mravní etiky a morálky a bude se řídit zákony, nařízeními či jinými právy včetně práv třetích stran, ochrany soukromí, či linenčními oprávněními.
  • Zejména pak uživatelé nesmí porušovat zásady zde uvedené.
  • neoprávněný přístup k veškerým používaným počítačovým systémům společnosti PROFARO, či pokoušení se o něj
  • narušování kvality a výkonu systémů, funkčnosti služeb nebo webových stránek společnosti PROFARO
  • odstraňování příspěvků konkurence, nebo třetích stran, nebo služby pro vytváření obsahu
  • stahování, nebo analyzování obsahu webových stránek společnosti PROFARO
  • vkládání urážlivých, hanebných, či jinak znevažujících příspěvků, komentářů, obrázků, fotografií, videí a jiných použitých prostředků na stránkách společnosti PROFARO
  • uživatelé nesmějí za žádných okolností kontaktovat jiné uživatele, kteří nechtějí vést komunikaci a nechtějí být obtěžování jinými uživateli
  • shromažďování osobních údajů všech subjektů a uživatelů pro komerční či ostatní nezákonné účely

OCHRANA A ODŠKODNĚNÍ

Všichni uživatelé souhlasí jednoznačně a bez výhrad s tím, že po společnosti PROFARO nebudou požadovat odškodnění při neuskutečnění obchodu vyplývajího s užitím služby či procházením webových stránek naší společnosti. Uživatelé berou na vědomí, že společnost PROFARO nezodpovídá za správnost, bezpečnost, přesnost, nebo jakoukoliv nejasnost nabízeného zboží, nebo služby. Uživatelé též jednoznačně souhlasí a uznávají, že společnost PROFARO nenese žádnou zodpovědnost za vystavení obsahu, zboží ani služby pro vytváření obsahu ani reklamy. Odpovědnost za užívání nabízeného zboží či služby inzerované na našich webových stránkách i na službách třetích stran nesou pouze a jen sami uživatelé. Všichni uživatelé se vzdávají jakéhokoliv zákonného práva nebo opravných prostředků, které by mohly být proti společnosti PROFARO použity v souvislosti s tímto obsahem.

Všichni uživatelé berou na vědomí, že při prohlížení webových stránek společnosti PROFARO budou vystaveni obsahu z různých zdrojů, přičemž společnost PROFARO nezodpovídá za kvalitu, bezpečnost, nebo užitečnost zveřejněného obsahu, tak i v případě porušení práv k duševnímu vlastnictví. Přičemž na sebe uživatelé berou plnou zodpovědnost za používání tohoto obsahu. Všichni uživatelé dále uznávají, že mohou být vystaveni obsahu, který je urážlivý, hanebný, nepřesný či jinak znevažující a souhlasí s tím, že se vzdávají jakéhokoliv zákonného práva, nebo opravných prostředků, které by mohly být proti společnosti PROFARO použity. Uživatelé se rovněž vzdají nároků za veškeré škody související s obsahem služby a nákladů, včetně nákladů právního zastoupení. To samé se vztahuje na porušení jakéhokoliv práva třetích stran, ochrany soukromí či majetku, obchodního tajemství, autorských práv či ochranných známek. Tato ochrana odškodnění platí i po skončení našich služeb, nebo webových stránek, vypršením platnosti těchto Obchodních podmínek, či jakékoliv změně.

SLUŽBY PRO VYTVÁŘENÍ OBSAHU, NEBO JINÉ SLUŽBY

Společnost PROFARO si vyhrazuje právo na služby třetích stran, nebo služby zprostředkovatelů, které nabízejí za úplatu přidávání obsahu na naše stránky. Společnost PROFARO nedovoluje bez výslovného písemného souhlasu vkládat služby pro vytváření obsahu z vlastního podnětu uživatelů, nebo podnětu třetích stran, nebo jinak přistupovat ke službě s cílem zveřejnit obsah jménem jiných osob. Výjimkou může být písemný souhlas od společnosti PROFARO.

PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ

Společnost PROFARO dává uživatelům možnost k přístupu a procházení webových stránek, která je nevýhradní a odvolatelná. Pokud by uživatelé chtěli získávat, kopírovat, či jinak duplicitně zobrazovat, nebo vytvářet jiné soubory dat založené na příspěvcích na naší službě pro jiné potřeby, které nejsou uvedeny v Obchodních podmínkách společnosti PROFARO, musí nejprve získat povolení od naší společnosti. Uživatelé berou na vědomí, že je zakázáno zasílání nevyžádané e-mailové reklamní nabídky, nebo jiná nevyžádaná sdělení prostřednictvím služby společnosti PROFARO, nebo našich webových stránek. Všichni uživatelé souhlasí s tím, že společnost PROFARO může kontrolovat jakýkoliv komunikační tok na našich webových stránkách za účelem zamezení podvodů mezi jednotlivými uživateli. Jakákoliv komunikace mezi uživateli našich služeb nebo webových stránek musí být v souladu s těmito Obchodními podmínkami. V opačném případě takového porušení, se všichni uživatelé vystavují k zodpovědnosti v trestním řízení.

PLACENÉ SLUŽBY

Uživatelé souhlasí s tím, že společnost PROFARO poskytuje některé služby s poplatkem (dále jen „Ceník“). Placené služby jsou uvedené na webových stránkách společnosti PROFARO. Veškeré zaplacené poplatky jsou ze zákona nevratné a to i v případě, že je obsah odstraněn z našich služeb nebo webových stránek kvůli porušení Obchodních podmínek.

ODPOVĚDNOST MEZI UŽIVATELI A ORGANIZACEMI

Každý uživatel či procházející souhlasí s tím, že společnost PROFARO nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv dohody, či obchod s jinými organizacemi nebo mezi jednotlivci prostřednictvím používání naší služby, nebo webových stránek společnosti. Jako jsou platby, dodání zboží, služby, jakékoliv podmínky, záruky, nebo za jakékoliv vztahy spojené s těmito organizacemi a jednotlivci. Obchody jsou uzavírány výhradně mezi uživateli, organizacemi anebo jednotlivci. Všichni uživatelé rovněž souhlasí s tím, že společnost PROFARO nenese žádnou zodpovědnost a v žádném případě neručí za ztrátu, nebo poškození jakéhokoliv druhu vzniklé v důsledku takovéhoto jednání. V případě sporu s jakýmkoliv uživatelem, nebo procházejícím na webových stránkách společnosti PROFARO se uživatelé zavazují k tomu, že nebudou požadovat po společnosti PROFARO, včetně všech zastupujících a jednajících za společnost, nebo nástupnických organizací, požadavky na kompenzaci škod jakéhokoliv druhu, nebo povahy, vyplývajících s užitím naší služby.

Všichni uživatelé bezpodmínečně vyjadřují souhlas s tím, že použitím, či procházením obsahu webových stránek a služeb společnosti PROFARO, nebo použitím třetích stran, je prováděno pouze na vlastní nebezpečí a to bez jakékoliv záruky a odpovědnosti. Nezaručuje v žádném případě úplnost, nepravdivost, nebo nepřesnost obsahu našich webových stránek, nebo stránek třetích stran. Rovněž společnost PROFARO odmítá a zříká se zodpovědnosti za poškození majetku, nebo osobní újmy v souvislosti s přístupem uživatelů a používáním webových stránek společnosti a jejích služeb. Společnost PROFARO nenese zodpovědnost za užití našich serverů, finančních informací, za viry, nebo podobné zranitelnosti, které se mohou vyskytnout a šířit se na našich webových stránkách. Uživatelé užitím naší služby, včetně pouhého procházení webových stránek společnosti berou na vědomí, že tak činí na vlastní nebezpečí a ze své dobrovolné vůle.

OMEZENÍ A UKONČENÍ SLUŽBY

Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že společnost PROFARO může stanovit libovolné limity na používání služby, včetně nastavení maximálního počtu dnů, po který bude obsah vytvořený uživatelem přístupný a uchovaný v našich službách.

Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že společnost PROFARO nenese žádnou zodpovědnost za smazání, nebo neúspěšné uložení jakéhokoliv obsahu uživatelů zadávaného na naše webové stránky. Uživatelé rovněž berou na vědomí, že si společnost PROFARO vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoliv změnit, nebo přerušit službu, nebo její libovolnou část, včetně zrušení webových stránek společnosti. Společnost PROFARO nenese zodpovědnost vůči jakémukoliv z uživatelů a ani vůči třetím stranám z důvodu takovéto úpravy. Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že společnost PROFARO má právo dle svého vlastního uvážení odstranit, nebo deaktivovat libovolný uživatelský účet, zablokovat uživateli jeho emailovou nebo IP adresu, nebo jinak ukončit přístup uživatele ke službě, nebo její části bez udání důvodu. Uživatelé rovněž souhlasí s tím, že bez předchozího upozornění, může naše společnost odstranit a zablokovat jakýkoliv účet, nebo obsah v rámci poskytnutí naší služby. Uživatelé souhlasí s tím, že společnost PROFARO nenese zodpovědnost vůči žádnému z uživatelů ani žádné z třetích stran za ukončení uživatelského přístupu na naší webové stránce, nebo služby.

OCHRANA SOUKROMÍ

Uživatelé svojí registrací dávají souhlas s tím, že údaje poskytnuté jakýmkoliv způsobem užitím naší služby, budou shromažďovány a používány výhradně dle zákonem stanovených postupů. Společnost PROFARO nakládá s osobními daty dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky (zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů). Bez výslovného souhlasu uživatelů, nakládá společnost PROFARO s jimi uvedenými osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Uživatelé potvrzují, že jími uvedené osobní údaje jsou pravdivé, přesné a identifikují jeho osobu.

SOUBORY COOKIES

Uživatelé souhlasí s ukládáním souborů cookies na zařízení uživatele. Omezením, nebo zakázáním ukládání souborů v prohlížeči uživatele, mohou mít v některých případech za následek sníženou funkčnost webových stránek společnosti PROFARO.